Yhdistyksen säännöt

Rsyke Ry (2993502-9) Säännöt 21.6.2023

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rsyke ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi BDSM:n eri muotoja sekä edistää avointa ja suvaitsevaa suhtautumista niihin. Yhdistys järjestää alan kulttuuritapahtumia, juhlia, tiedottamista, koulutusta ja neuvontaa sekä osallistuu muihin alan tapahtumiin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja vuokrata toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja periaatteet. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on

 • jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
 • muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
 • toiminut yhdistyksen periaatteiden vastaisesti tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä tai
 • tuomittu seksuaalirikoksesta.

Hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä. Kahden huomautuksen jälkeen hallitus voi antaa määräaikaisen porttikiellon yhdistyksen tapahtumiin ja jäsenfoorumeille. Mikäli epäasiallinen käytös kurinpitotoimista huolimatta jatkuu, voi hallitus erottaa jäsenen.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksu on maksettava edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä ellei kokous muuta päätä.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi näiden lisäksi määrätä yhden muun nimenkirjoittajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, yhdistyksen kotisivulla tai nettifoorumilla. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voidaan hallituksen niin päättäessä järjestää kokonaan etäyhteydellä. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen saatava aloitteeseen kolmen muun jäsenenkirjallinen puolto. Käsiteltävä asia on toimitettava kirjallisena hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.